ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ
The Samutprakan Juvenile and Family Court

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ