ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ
The Samutprakan Juvenile and Family Court
News
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 1 ครั้งที่ 2/2566 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีปิดโครงการ “พัฒนาระบบการให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมในคดียาเสพติด และคดีอื่นที่เกี่ยวข้องในระบบศาล ”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กิจกรรม กาย จิต สังคม บำบัด (Matrix Program) ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีปิดโครงการ “พัฒนาระบบการให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมในคดียาเสพติด และคดีอื่นที่เกี่ยวข้องในระบบศาล ”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กิจกรรม กาย จิต สังคม บำบัด (Matrix Program) ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีปิดโครงการ “พัฒนาระบบการให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมในคดียาเสพติด และคดีอื่นที่เกี่ยวข้องในระบบศาล ”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กิจกรรม กาย จิต สังคม บำบัด (Matrix Program) ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ จัดรายการวิทยุตามโครงการ “เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฎหมายน่าสนใจ ให้กับประชาชนผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสมุทรปราการ (FM 104.25 MHz) ”

 

   มาตรฐานขั้นตอนและกรอบระยะเวลาการปฏิบัติงานธุรการศาลชั้นต้น  
 ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการกำหนดระยะเวลาการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลยุติธรรม พ.ศ.2566 

 ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง กำหนดอัตราค่าพาหนะและค่าป่วยการในการส่งคำคู่ความและเอกสารทางคดี  

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมและทดสอบความรู้ผู้ที่จะเป็นที่ปรึกษากฎหมายในศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว ประจำปี พ.ศ. 2565 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 

ข้อปฏิบัติศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการเรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(โควิด - 19) ในบริเวณศาล 

ข้อกำหนดประธานศาลฎีกาว่าด้วยการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง พ.ศ. 2563

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 32) พ.ศ.2563

แผนภูมิการปฏิบัติงานการไกล่เกลี่ยเกลี่ยก่อนฟ้อง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๒๐ ตรี

- ระเบียบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการว่าด้วยการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๒๐ ตรี  

                       

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image