ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ
The Samutprakan Juvenile and Family Court
News
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมสัมมนา เรื่อง “การจัดการความรู้ (Knowledge Management) เพื่อค้นหาแนวทาง การปฏิบัติงานที่ดี (Best Practice) ของคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมในระบบศาล สังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1” ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมรับฟังการแถลงผลการดำเนินงานตามนโยบายประธานศาลฎีกาและการแถลงผลการดำเนินงานของสำนักงานศาลยุติธรรม ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์บริการทางการแพทย์ (Medical Center) สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ จัดให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดสัมมนาคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมในระบบศาลสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมและทดสอบความรู้ผู้ที่จะเป็นที่ปรึกษากฎหมายในศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว ประจำปี พ.ศ. 2565 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 

ข้อปฏิบัติศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการเรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(โควิด - 19) ในบริเวณศาล 

ข้อกำหนดประธานศาลฎีกาว่าด้วยการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง พ.ศ. 2563

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 32) พ.ศ.2563

แผนภูมิการปฏิบัติงานการไกล่เกลี่ยเกลี่ยก่อนฟ้อง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๒๐ ตรี

- ระเบียบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการว่าด้วยการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๒๐ ตรี  

                       

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image