ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ
The Samutprakan Juvenile and Family Court
News
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 5/2565 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 25 พฤศจิกายน 2565 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ“ศาลแรงงานภาค ๑ เคลื่อนที่ (สมุทรปราการ) ร่วมใจ รับใช้ประชาชน” ณ อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ” 14 พฤศจิกายน 2565 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมประชุมหารือและกำหนดแนวทางการบริหารงบประมาณการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีครอบครัวร่วมกับสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1

 ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง กำหนดอัตราค่าพาหนะและค่าป่วยการในการส่งคำคู่ความและเอกสารทางคดี  

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมและทดสอบความรู้ผู้ที่จะเป็นที่ปรึกษากฎหมายในศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว ประจำปี พ.ศ. 2565 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 

ข้อปฏิบัติศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการเรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(โควิด - 19) ในบริเวณศาล 

ข้อกำหนดประธานศาลฎีกาว่าด้วยการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง พ.ศ. 2563

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 32) พ.ศ.2563

แผนภูมิการปฏิบัติงานการไกล่เกลี่ยเกลี่ยก่อนฟ้อง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๒๐ ตรี

- ระเบียบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการว่าด้วยการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๒๐ ตรี  

                       

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image