ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ
The Samutprakan Juvenile and Family Court
News
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในหน่วยงาน กิจกรรม Happy Birthday ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ จัดเปิดโครงการ “พัฒนาระบบการให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมในคดียาเสพติดและ คดีอื่นที่เกี่ยวข้องในระบบศาล ”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กิจกรรม กาย จิต สังคม บำบัด (Matrix Program) ครั้งที่ ๑ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการกำหนดระยะเวลาการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๖ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 1 ครั้งที่ 1/2566 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ครบรอบ 71 ปี

 

   มาตรฐานขั้นตอนและกรอบระยะเวลาการปฏิบัติงานธุรการศาลชั้นต้น  
 ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการกำหนดระยะเวลาการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลยุติธรรม พ.ศ.2566 

 ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง กำหนดอัตราค่าพาหนะและค่าป่วยการในการส่งคำคู่ความและเอกสารทางคดี  

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมและทดสอบความรู้ผู้ที่จะเป็นที่ปรึกษากฎหมายในศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว ประจำปี พ.ศ. 2565 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 

ข้อปฏิบัติศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการเรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(โควิด - 19) ในบริเวณศาล 

ข้อกำหนดประธานศาลฎีกาว่าด้วยการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง พ.ศ. 2563

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 32) พ.ศ.2563

แผนภูมิการปฏิบัติงานการไกล่เกลี่ยเกลี่ยก่อนฟ้อง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๒๐ ตรี

- ระเบียบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการว่าด้วยการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๒๐ ตรี  

                       

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image