ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ
The Samutprakan Juvenile and Family Court
เกี่ยวกับหน่วยงาน
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ

ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน