Accessibility Tools

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ
The Samutprakan Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ

คำสั่งศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง : แต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายเพื่อปฎิบัติหน้าที่เวร ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553image

1. คำสั่งศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง : แต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายเพื่อปฎิบัติหน้าที่เวร
ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553ฯ ประจำเดือน มิถุนายน 2565 
 

2. คำสั่งศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง : แต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายเพื่อปฎิบัติหน้าที่เวร
ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553ฯ ประจำเดือน กรกฎาคม 2565

3. คำสั่งศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง : แต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายเพื่อปฎิบัติหน้าที่เวร
ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553ฯ ประจำเดือน สิงหาคม 2565

4. คำสั่งศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง : แต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายเพื่อปฎิบัติหน้าที่เวร
ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553ฯ ประจำเดือน กันยายน 2565

5.คำสั่งศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง : แต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายเพื่อปฎิบัติหน้าที่เวร
ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553ฯ ประจำเดือน ตุลาคม  2565  


6.คำสั่งศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง : แต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายเพื่อปฎิบัติหน้าที่เวร
ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553ฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน  2565  

7.คำสั่งศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง : แต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายเพื่อปฎิบัติหน้าที่เวร
ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553ฯ ประจำเดือน ธันวาคม  2565